INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Sídlo: Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO: 36 515 388
IČ DPH: SK2022184263
Zapísaná v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 17251/P

Štatutárny orgán: Ján Lamanec – konateľ
E-mailová adresa: obchod@unizdrav.sk
Web: www.unizdrav.sk

(ďalej aj „prevádzkovateľ“)

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa – predaj zdravotníckych potrieb cez e-shop a v kamennej prevádzke, ktorá je ťažiskovým predmetom podnikania prevádzkovateľa a obchodné, reklamné a marketingové účely prevádzkovateľa a vernostný program.

 2. Prevádzkovateľ spracováva v rámci podnikateľskej činnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu a osobné údaje z dokladu totožnosti v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti člena štatutárneho orgánu v prípade právnických osôb, osobné údaje z komunikácie medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

 3. Dotknutými osobami sú zákazníci prevádzkovateľa.

 4. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané prevádzkovateľom odo dňa ich získania a sú spracúvané až do ich potreby v zmysle príslušných právnych predpisov.

 5. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín.

 6. Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú len poverené oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú riadne poučené a spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 7. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v spojení s interným predpisom a zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

 8. Práva dotknutých osôb

  1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:

   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

   b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,

   c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

   d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

   g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

   h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

   i) namietať vo či spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu.

  2. Práva dotknutých osôb podľa písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  3. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u Prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pri čom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci Prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

  4. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

   a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

   b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

  5. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne alebo emailom. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, ktorá je uvedená v záhlaví pri identifikácii prevádzkovateľa.

  6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa platných právnych predpisov, môže uplatniť osoba blízka.

  8. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

  9. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 9. Právny základ spracovateľskej činnosti:

  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

  zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

  zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 10. Prevádzkovateľ môže poskytovať vaše osobné údaje len zákonným príjemcom, ktorými sú príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy a podobne.

 

V Prešove, dňa 28.05.2018

 

Na stiahnutie

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.