Usporiadateľom súťaže sú zdravotnícke potreby UNIZDRAV, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388 (ďalej len „organizátor“).

Súťaž je realizovaná prostredníctvom internetu, na stránke www.zdravotnickepotreby.org

a na stránke facebook.com/unizdrav.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť a prevziať výhru iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu.

Do súťaže o romantický víkend v tatrách pre dve osoby bude zaradený každý účastník, ak splní tieto podmienky:

  • LIKE na Facebook profil
  • Zdieľanie príspevku so súťažou na Facebooku


Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 29. 11. 2013 do 31.12.2013

Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 13.1.2014 o 10.00 v Prešove.

Výhercovia budú o výhre, mieste a čase jej prevzatia informovaní e-mailom, prípadne telefonicky (ďalej len „vyhlásenie výhercov“).

Výherný pobyt je potrebné rezervovať najneskôr 14 dní vopred. Poukaz je platný do 01.jún 2014.

Výherca je povinný preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala a v prípade osoby mladšej ako 18 rokov aj zastúpenie zákonným zástupcom.

V prípade, že výherca si svoju výhru neprevezme, resp. neposkytne svoje údaje na preukázanie totožnosti do 15 dní od vyhlásenia výhercov, stráca nárok na výhru.

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži a nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú s uplatnením, vyzdvihnutím, neprijatím, prípadne nevyužitím výhry.

Účasťou v súťaži, každý účastník dáva súhlas so súťažnými podmienkami a k spracovaniu osobných údajov za účelom realizácie súťaže pre potreby organizátora.

Zasielanie noviniek